Kangasniemen Kennelkerho
Kangasniemen Kennelkerho

Kangasniemen Kennelkerho ry:n säännöt

Yhdistyksen nimi on Kangasniemen Kennelkerho ry kotipaikkanaan Kangasniemen kunta ja toimi-alueena Kangasniemen kunta ympäristöineen. Yhdistyksen tarkoituksena on herättää ja ylläpitää toiminta-alueellaan asuvien koiranomistajien keskuudessa harrastusta kenneltoimintaan.

Päämääriään yhdistys pyrkii toteuttamaan koulutus-, kilpailu-, koe-, näyttely-, ja kurssitoiminnan sekä neuvontatyön avulla.

Yhdistys voi liittyä Suomen Kennelliitto ry:n ja sen alaisten liittojen jäseneksi.
Varoja toimintansa tukemiseksi yhdistys hankkii toimeenpanemalla asianomaisella luvalla rahankeräyksiä, arpajaisia, kilpailuja, näyttelyitä, juhlia, ottamalla vastaan lahjoja ja testamentteja, sekä harjoittamalla ravitsemusliikkeen pitoa järjestämiensä tilaisuuksien yhteydessä.

Yhdistyksellä on oikeus omistaa arvopapereita ja toimintaansa varten tarpeellista kiinteistöä.

Yhdistyksen tarkoituksena ei saa olla voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille.

Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen jäseneksi pääsee jokainen hyvämaineinen henkilö, jonka yhdistyksen johtokunta jäseneksi hyväksyy. Jäsenet voivat keskuudessaan muodostaa epäitsenäisiä rotu-, alue-, tai harrastuspiirejä, joilla ei ole omaa taloutta ja jotka toiminnassaan noudattavat yhdistyksen sääntöjä.

Jäseneltä peritään vuosittainen jäsenmaksu, jonka suuruus määrätään vuosittain yhdistyksen vuosikokouksessa.

Yhdistyksen johtokunnan ehdotuksesta voidaan sen kunnia- tai tuomarijäseneksi kutsua henkilöitä, joille yhdistys tahtoo osoittaa erikoista kunnioitusta ja kiitollisuutta. Ehdotus alistetaan yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi, jolloin päätöksen tekoon vaaditaan 3/4 annetuista äänistä. Kunnia- ja tuomarijäsenillä on samat oikeudet kuin varsinaisilla jäsenillä, mutta he ovat vapaat kaikista jäsenmaksuista.

Jäsen tulkitaan eronneeksi johtokunnan päätöksellä, jos hän on jättänyt jäsenmaksunsa kahtena peräkkäisenä vuotena suorittamatta, jos hän muuten rikkoo yhdistyksen sääntöjä tai hyviä tapoja vastaan tai jos menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella on huomattavasti vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa. Yhdistyksen jäsenellä on milloin tahansa oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka myös suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Yhdistyksen johdosta ja hallinnosta huolehtii sen lainmukaisena hallituksena johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja kuusi jäsentä. Johtokunnan jäsenistä on vuosittain erovuorossa puheenjohtaja ja kolme jäsentä. Ensimmäisenä vuotena määrätään erovuorossa olevat jäsenet arvan perusteella. Johtokunta on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja vähintään kolmen jäsenen läsnä ollessa, jos kaikille jäsenille on toimitettu kirjallinen tai suullinen kutsu. Kutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja ottaa itselleen sihteerin ja rahastonhoitajan.
Yhdistyksen nimen merkitsevät puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri. Kaksi aina yhdessä.

Johtokunnan tehtävä on:

1) Kutsua yhdistys kokouksiin, valmistella esitettävät asiat ja panna toimeen yhdistyksen päätökset.

2) Päättää jäsenten ottamisesta ja erottamisesta, edustaa kerhoa, tehdä sitoumuksia, kantaa ja vastata yhdistyksen puolesta.

3) Valvoa yhdistyksen ja jäsenten toimintaa, pitää jäsenluetteloa, sääntöjen mukaisesti hoitaa yhdistyksen asioita ja taloutta sekä vastata yhdistyksen varojen hoidosta.

10§

Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit on jätettävä ennen tammikuun 25 päivää toiminnantarkastajalle, jonka on palautettava ne lausuntoineen johtokunnalle ennen helmikuun 10. päivää.

11§

Kutsu vuosikokouksiin ja ylimääräisiin kokouksiin on johtokunnan toimitettava vuosikokouksen valitsemalla tavalla vähintään viikkoa ennen kokousta.

12§

Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmikuun aikana ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkistajaa, sekä ääntenlaskijat.

2. Todistetaan kokouksen laillisuus.

3. Esitetään seuran vuosi- ja tilinkertomus sekä toiminnantarkastajan lausunto.

4. Vahvistetaan tilinpäätös ja esitetään vastuuvapauden myöntämistä asianomaisille.

5. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja.

6. Valitaan johtokuntaan uudet jäsenet erovuoroisten tilalle.

7. Valitaan 1 toiminnantarkastaja ja hänen varamiehensä.

8. Esitetään ja hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio, sekä päätetään kirjaamis- ja jäsenmaksujen suuruudesta.

9. Päätetään miten kokoukset kutsutaan koolle.

10. Käsitellään muut esille tulevat asiat.

13§

Kaikki asiat joita erikseen ei ole säädetty, ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Kokouksissa jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Valtakirjalla äänestäminen ei ole sallittua. Jos äänet menevät tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. Jos joku läsnäolijoista vaatii, tulee vaalin tapahtua suljetuin lipuin.

14§

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa toisiaan vähintään kuukauden väliajalla seuraavassa kokouksessa, joista toisen tulee olla vuosikokous ja päätös tulee voimaan, jos molemmissa kokouksissa muuttamista tai purkamista on kannattanut 3/4 äänestyksessä annetuista äänistä.

15§

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan on sen jäljelle jääneet varat käytettävä paikkakunnan kenneltoiminnan tukemiseen niin kuin se yhdistyksen kokous määrää, joka viimeksi päättää yhdistyksen purkamisesta.

16§

Sen lisäksi mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.

Tarpeen vaatiessa voi yhdistyksen kokous näiden sääntöjen ja yhdistyslain puitteissa vahvistaa noudatettavaksi yhdistyksen sisäistä toimintaa järjestettäviä säädöksiä.

Yhdistys | Säännöt | JäsenyysHistoriaa

Katso tästä Kennelkerhon ajankohtaiset asiat!

Kangasniemen Kennelkerho ry Facebookissa

Seuraa myös Facebook-sivuamme!

- - -

Koulutuskenttä lukittu väärinkäytösten vuoksi

Kentälle pääset ottamalla yhteyttä avainlistalta löytyvään henkilöön, jonka kanssa voit sopia avaimen noudosta ja kentän käytöstä.

Lue lisätiedot!

Kangasniemen Kennelkerho